آلبوم عکس - گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 1 / 12
سقف عرشه فولادی
448 * 336 (72 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 2 / 12
پارکینگ برجی
225 * 400 (65 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 3 / 12
سقف عرشه فولادی
448 * 336 (68 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 4 / 12
سقف کامپوزیت
448 * 252 (58 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 5 / 12
سقف عرشه فولادی
448 * 336 (56 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 6 / 12
سازه فلزی جوشی و سقف عرشه فولادی
720 * 540 (77 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 7 / 12
طراحی و اجرای پل
518 * 292 (88 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 8 / 12
سقف عرشه فولادی
720 * 540 (75 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 9 / 12
سازه فلزی پیچ و مهره
235 * 314 (42 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 10 / 12
سازه فلزی پیچ ومهره و سقف کامپوزیت
720 * 540 (75 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 11 / 12
سازه فلزی جوشی و سقف عرشه فولادی
400 * 300 (72 KB) 
گالری تصاویر 1
گالری تصاویر 1: عکس شماره 12 / 12
اسکلت فلزی جوشی و سقف عرشه فولادی
448 * 336 (72 KB) 
1 2