نکاتی در مورد سقف عرشه فولادی

 

 

 

سقف عرشه فولادی-اجرای سقف عرشه فولادی-ورق سقف عرشه فولادی-فلاشینگ سقف عرشه فولادی

الزامات اجرا و نکاتی در مورد عرشه فولادی:


ارتفاع ورقهای فولادی ذوزنقه دراین مقاطع به ۷۵محدود می باشد.


تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود درفصل آیین نامهASCE 7-05 وضوابط موجود در استاندارد۲۸۰۰ ایران الزامی است.
حداکثر تغییرمکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به L/180یا ۲۰mmبرای هر دهانه محدود می گردد.
حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار زنده بهره برداری به L/360 برای هر دهانه محدود می گردد.رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقف ها ،بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
رعایت ضوابط طراحی برشگیرها بر اساس بند۱۰-۱-۲-۷ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یا بر اساس ضوابط موجود در بخش ۱۳ آیین نامه ASCE 7-05 الزامی است.
قطر گلمیخ های برشگیر باید۲۰mm یا کمتر بود