اجرای عرشه فولادی /ورق گالوانیزه سقف عرشه فولادی/گل میخ

 

کارخانه تولیدورق گالوانیزه سقف عرشه فولادی/تولید و اجرای تخصصی سقف های عرشه فولادی 

تهیه ورق گالوانیزه گرید Aعرشه فولادی/اجرای جوش گلمیخ با استادولدینگ

فرمینگ با گام 75 و 65 و 55 با طولهای سفارشی/تولید و توزیع گلمیخ وسرامیک استاندارد

تولید فلاشینگ دوخم با ابعاد سفارشی/ فروش شبکه مش آماده ومیلگرد